Täzelikler

tazelik-surat

Lebap welaýatynyň ýaşaýjylary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň ýubileý baýramyny belläp geçdi

Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy mynasybetli Lebap welaýatynyň baş Baýdak meýdançasynda günorta-gündogar sebitiň ýaşaýjylar ýurdumyzyň milli baýramyny belläp geçdiler.

tazelik-surat

Ýubileý mynasybetli sylaglar. Lebap welaýatynyň häkimliginde döwlet sylaglarynyň gowşurylyş dabarasy boldy

Mukaddes baýramçylyk ― Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň ýubileý senesi mynasybetli Lebap welaýatynyň häkimliginde öňdebaryjy raýatlary «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» medaly...

tazelik-surat

«Lebapawtoulagdan» galla oragyna 480 ulag gatnaşar


Şu ýyl Lebap welaýatynda galla oragyna ýük awtoulaglarynyň 2150-si gatnaşar. Olaryň 525-den gowragy şolardan 112 soňky ýyllarda...

tazelik-surat

Lebapda «Buýan» obasenagat toplumynyň düzüminde täze kärhana gurlar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň buýurmagynda Lebap welaýatynyň «Buýan» obasenagat toplumynyň düzüminde buýan...

tazelik-surat

Daşoguz we Lebap welaýatlarynda howa boýunça habarly ediş çäreleri geçirildi

BMGÖM-niň «Türkmenistanyň guraksy sebitlerinde oba hojalyk bileleşikleriniň howa durnukly ykdysady işini goldamak» taslamasynyň çäklerinde Daşoguz welaýatynyň Görogly we Lebap welaýatynyň...

tazelik-surat

«Türkmengaz» Lebapdaky gazturbinaly elektrik bekedi üçin turbalary satyn alar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Hökümetiň 21-nji maýda geçirilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna “Türkmengaz” döwlet konserniniň dürli görnüşli...

tazelik-surat

Türkmenistanyň Prezidenti Ýosihide Sugany awgust aýynda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy

13-nji maýda türkmen Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministri Ýosihide Suganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň barşynda...

tazelik-surat

Täze ýyl mynasybetli jemgyýetçilik awtobus ugurlary barada

Hormatly ýolagçylar!

«Türkmenawtoulaglary» agentligi, Täze ýyl baýramy mynasybetli, ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň has-da ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny üpjün etmek...

tazelik-surat

Türkmen-Eýran we Türkmen-Gazak ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlyklar!

Türkmen-Eýran we Türkmen-Gazak gatnaşyklarynda hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerinden ugur alyp, Türkmenistanyň gözegçilik-geçiriş ýerlerinden halkara ýük daşamalarynyň Düzgünlerine laýyklykda "Sarahs-Sarahs", "Artyk-Lütfabat" we...