Biziň hyzmatlararymyz

“Lebapawtoulag” önümçilik birleşiginiň esasy wezipesi ýolagçy gatnadmak we ýükleri daşamakdan ybarat. Çärjewdäki №15-nji ýük awtoulag kärhanasy Türkmenistanyň Awtotransport ministrliginiň 1958-nji ýylyň 11-nji sentýabryndaky №97-buýrugy esasynda döredilen.

Image

Taksilerde ýolagçy gatnatmak

Ulag düzümini ösdürmek, awtomobil we beýleki ulaglaryň tehniki binýadyny döwrebaplaşdyrmak hormatly Prezidentimiziň yzygiderli amala aşyrýan durmuş-ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri...

Image

Etrap ara ýolagçy gatnawlary

Häzirki döwürde Türkmenistanyň jemgyýetçilik ulaglar parkynyň köp bölegini Koreýada öndürilen awtobuslar tutýar. Bu ugurda amala aşyrylýan hyzmatdaşlyk oňyn netije berýär....